Verslag ALV 2023

Om 10.15 uur opent voorzitter Evert Onink de vergadering. Hij heet de 35 aanwezige leden van harte welkom. ook de nieuwe leden worden verwelkomd.
Na een ogenblik stilte voor de overledenen begint de vergadering.
Mededelingen en ingekomen stukken zijn er niet, en ook het verslag van de ALV 2022 roept geen vragen op.
Jaarverslag 2022. Secretaris Minke draagt het Jaarverslag 2022 op haar onnavolgbare wijze voor; weer in dichtvorm. Ook hier zijn geen vragen over, slechts een warm applaus.
Financiën. Penningmeester Ans presenteert het financieel jaarverslag. We hebben het weer uitstekend gedaan, mede door de donatie van de Rabo-Clubactie en het bevriezen van de pacht door gemeente. Behalve een vraag van Rien over de hoogte van onze reserves zijn er geen vragen.,
De kascontrolecommissie (John Scheffer en Jan Woets) hebben geen onregelmatigheden ontdekt , waarna de penningmeester decharge verleend wordt. Reservelid Eltje Kroeze wordt lid van de kascontrolecommissie, terwijl Piet Schilder zich aanmeldt als nieuwe reserve.
De contributie blijft op 55 euro per jaar (donateurs 25 euro).

Bestuursverkiezing. Voorzitter Evert Onink is na een periode van zeven jaar aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Jaap Rebel stelt zich beschikbaar en wordt met algemene stemmen benoemd als voorzitter.
Ook Ronald Bijersbergen (vice-voorzitter) wordt herbenoemd, terwijl Chris Hulsman wordt benoemd als lid van het bestuur en voorzitter van de Accommodatiecommisie.
Van Evert wordt afscheid genomen met een hartelijk dankwoord van Jaap en van Minke, vergezeld van een bos bloemen en een ballpoint met inscriptie.
Geesje heeft aangegeven geen tijd meer vrij te kunnen maken voor het Lief en Leed. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar inzet. Els van de Hoek wil deze taak wel van haar overnemen.

Na de pauze neemt Jaap de voorzittershamer over.
Clubhuis: Vanuit de vereniging was de vraag gekomen om het clubhuis ook op speelmiddagen open te stellen. Het bestuur stelt voor – en de leden gaan hiermee akkoord – om op proef op de dinsdagmiddag het clubhuis open te stellen. Deze middag wordt dan:
– zoals gewoonlijk starten om 13.30 uur. |
– pauze van 14.15 tot 14.35 uur met gelegenheid om iets te nuttigen in het clubhuis.
– Opnieuw loten en spelen tot 15.15 uur.

Accommodatie: Over de accommodatie is niets te melden, behalve lof voor het vele werk van de Accommodatiecommissie.

Activteiten: Het programma van 2023 van de Activiteitencommissie wordt goedgekeurd. Wel wordt gepleit voor een activiteit met de tennisvereniging, en één of twee toernooien met spelers van buitenaf.
Oproep om vrijwilligers voor het ondersteunen van Arie.

John Scheffer krijgt de wisselbeker voor het winnen van de Zomeravondcompetitie.

Jaap presenteert een iets andere opzet van de Zomeravondcompetitie (4 periodes en een pauze in de zomermaanden), terwijl Evert de leden oproept om toch meer gebruik te maken van deze mogelijkheid om ook ’s avonds een balletje te gooien.
Het systeem van stilzitters wordt door Jaap onder de loep genomen en waar mogelijk aangepast.

Communicatie/Ledenwerving: We hebben ons verleden week gepresenteerd op de 2-Generatiesbeurs in Meubelwinkel Marco Marknesse, met een schietspel en de ballenbak (gratis gemaakt door Arnold Onink). Dit heeft vermoedelijk al één nieuw lid opgeleverd, terwijl drie prijswinnaars één jaar gratis lidmaatschap wordt aangeboden. De hoofdprijs (een cadeaubon van Marco Marknesse) zal volgende week in de Meubelwinkel aan de winnares worden uitgereikt.
Evert blijft de website bijhouden, samen met Jan Woets.
Evert roept op om de groepsapp optimaal – maar wel op de juiste wijze- te benutten, namelijk om je te melden als je buiten de clubmiddagen wilt spelen (eventueel ook ’s avonds).

Rondvraag. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna Jaap de vergadering sluit en we aan de door Chris Hulsman gemaakte snert gaan.