Privacy-reglement

Privacybeleid Jeu de Boules Vereniging The Flying Boules te Emmeloord

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die JBV The Flying Boules (hierna: “The Flying Boules”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van The Flying Boules, of een donatie of een sponsorbijdrage geeft, of om een andere reden persoonsgegevens aan The Flying Boules verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
JBV The Flying Boules, IJsselmeerlaan 25, 8304 DD Emmeloord.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via penningmeester@the-flying-boules.nl.

2. Welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens; eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadressen
d) licentiegegevens
e) foto’s

2.2 The Flying Boules verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) het samenstellen van de ledenlijst;
b) het versturen van uitnodigingen;
c) de afwikkeling van de betaling van contributie;
d) versturen van informatie over diensten en activiteiten van The Flying Boules;
e) het aanvragen van de licentie bij de NJBB;
f) publicitaire doeleinden.

3. E-mail berichtgeving (opt-out)
The Flying Boules gebruikt je naam en e-mailadres om je de Nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten, vergaderingen en andere interessante informatie over het lidmaatschap van The Flying Boules te mailen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een link onderaan elke Nieuwsbrief, of een bericht aan penningmeester@the-flying-boules.nl.

4. Foto’s
Van de activiteiten van JBV The Flying Boules kunnen foto’s gemaakt worden. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor in- en externe publicitaire doeleinden op de website, in de Nieuwsbrief, op Facebook en in persberichten.
Wie niet gefotografeerd wil worden, dient dit voor de activiteit aan het bestuur van The Flying Boules kenbaar te maken.

5. Bewaartermijnen
The Flying Boules
verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.
Voor foto’s geldt dat deze in het archief behouden blijven. Als je na beëindiging van het lidmaatschap geen foto’s met jouw herkenbare afbeelding extern gepubliceerd wilt hebben, kan je hiervoor een verzoek indienen bij penningmeester@the-flying-boules.nl.

6. Beveiligingsmaatregelen
6.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens zal The Flying Boules passende technische en organisatorische maatregelen treffen.
6.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt The Flying Boules geen gebruik van diensten van derden.

7. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
7.1 Via de ledenadministratie van The Flying Boules kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. The Flying Boules zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
7.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
7.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop The Flying Boules je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie penningmeester@the-flying-boules.nl.

8. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail bekend gemaakt.