Highlights ALV 2024

De ALV 2024 wordt om 10.10 uur geopend door voorzitter Jaap Rebel.
Hij verwelkomt de nieuwe leden en memoreert de vertrokken leden en ons overleden lid Henk Wiersma.

Ingekomen stukken: het verzoek van het Zuyderzee Lyceum op op 21 maart in het kader van de Dag van de Franse taal met 9 klassen (221 leerlingen) petanque te mogen spelen op onze banen. Dit is uiteraard geen probleem en we zullen zoveel mogelijk fysieke en materiële ondersteuning (leden en boules) bieden. We zullen de leerlingen flyers mee geven voor hun ouders, grootouders en buren, om daarmee nieuwe leden te werven.

Notulen. Geen opmerkingen.

Jaarverslag 2023. Voorgelezen door Minke in haar onvolprezen dichtvorm. Applaus.

Financieel Jaarverslag, gepresenteerd door Ans. We staan er goed voor. Geen opmerkingen.

Verslag kascontrolecommissie. Uitstekend bijgehouden. De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. Eltje wordt bedankt voor zijn diensten. Evert stapt er in, met Ep als reserve.

Bestuursverkiezing. Ans wordt unaniem herkozen. Ronald treedt af en wordt bedankt voor zijn bijdragen met een bloemetje en de bekende pen met inscriptie. Zijn functie wordt niet meer ingevuld.

Bijzonderheden vanuit de commissies.
Clubhuis: geen opmerkingen.
Accommodatie: alles gaat naar wens. Verzoek vanuit enkele leden om een paar banen te voorzien van grover grind, om ook daarop te kunnen trainen.
Activiteiten: de toernooilijst wordt goedgekeurd.
John Knol krijgt de wisselbeker voor het kampioenschap van de Zomeravondcompetitie. Deze competitie gaat in 2024 op dezelfde voet verder.
Communicatie en Ledenwerving: Website draait goed met dank aan Jan (Woets) en Evert. Suggesties voor meer inhoud blijven welkom.

Rondvraag.
– Marianne gaat met Els samen het Lief en Leed gebeuren doen.
– Ledenlijst wordt rondgestuurd (zonder geboortedatum en datum lidmaatschap). Wie bezwaar heeft tegen het rondsturen van zijn/haar gegevens, kan dit kenbaar maken aan Ans, en wordt uit deze lijst gehaald.

Sluiting door de voorzitter, die iedereen een goed en gezond jaar wenst.