Samenvatting ALV 2022

De Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2022 verliep in een geanimeerde sfeer.
De 28 aanwezige leden waren blij dat de vergadering weer onder normale omstandigheden kon plaatsvinden.

Na het welkom van de voorzitter en een moment stilte voor de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden wordt de vergadering conform de agenda afgewerkt.
Het Jaarverslag 2021 wordt door Minke weer in de haar bekende dichtvorm voorgelezen.
Ans verduidelijkt financieel overzicht en de begroting.
De contributie wordt vastgesteld op € 55,– per jaar voor spelende leden en € 25,– per jaar voor supporters/donateurs,.
De Kascontrolecommissie (John Knol en Jan Woets) verklaart de boekhouding correct en de vergadering verleent decharge van het gevoerde beleid. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat nu uit Jan Woets, John Scheffer en Eltje Kroes (reserve).

Minke is aftredend en wordt herbenoemd als secretaris van de vereniging.
John Scheffer is aftredend. Hij ontvangt onder lovende woorden voor zijn inzet voor de vereniging de bekende pen met inscriptie. Hij wordt opgevolgd door Arie van der Winden, die voorzitter van de Activiteitencommissie wordt, alsook wedstrijdsecretaris en bij toernooien de eerstaangewezen wedstrijdleider.

Na de pauze zijn de commissies aan het woord.
De commissie Clubhuis heeft geen bijzonderheden.
Ook in de commissie Accommodatie gaat alles uitstekend.
De commissie Activiteiten heeft in elke maand een toernooi gepland (zie Agenda website). Daarnaast krijgen we in oktober nog een wedstrijd tegen Joure (thuis) en misschien nog een toernooi met uitnodiging aan spelers van andere verenigingen.
De beker van de Zomeravondcompetitie wordt uitgereikt aan John Scheffer. Evert doet een oproep aan alle leden om in deze competitie op de woensdagavond mee te spelen. Meedoen is minstens zo belangrijk als winnen. We gaan in zes periodes spelen (zie Website – Zomeravondcompetitie).
– Johan vraagt de vereniging te overwegen om ook op een avond te gaan spelen, zodat jongeren en werkenden ook kunnen spelen. De Activiteitencommissie zal dit voorstel bekijken.
Evert legt de werking van de groepsapp uit om ook op andere dagen te kunnen trainen en spelen (zie website Appgroep voor leden).
De commissie Communicatie en Ledenwerving vraagt alle leden om onze sport te promoten bij familie, vrienden, collega’s, buren en kennissen.
Evert vraagt vrijwilligers voor het vullen van de website met verslagen en andere informatie.

Rondvraag:
– Geert Wilms: kunnen we de ledenlijst weer krijgen? – Is privacy-gevoelig. Ans zal alle leden persoonlijk toestemming (met handtekening) vragen en daarna de lijst aan die leden toesturen.
– Jaap Rebel: graag ruimte houden rond de werpcirkel. – Hiervoor zijn reglementaire richtlijnen (zie website – Plaats op de baan).

De vergadering wordt afgesloten door de voorzitter, die alle leden bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.

De door Johan gemaakte snert met roggebrood en spek werd hierna door de leden met smaak verorberd. Johan (en de serverende dames), bedankt.