Algemene Ledenvergadering afgelast

Beste leden,

In verband met de Corona-regels is niet te overzien, wanneer we weer met elkaar in één ruimte mogen zitten. Dit houdt in dat ook de Algemene Ledenvergadering voorlopig niet kan worden gehouden.
Het bestuur stelt voor de ALV dit jaar niet te houden, maar te volstaan met het benoemen van de belangrijkste punten die anders op de ALV aan de orde zouden komen (zie hieronder).

Hierbij geldt:

1.       als er leden zijn die niet mee akkoord gaan met het schrappen van deze ALV, dan kunnen zij dit melden bij de secretaris (info@the-flying-boules.nl). Het bestuur zal dan op korte termijn een alternatief bedenken.

2.       het financieel verslag kan worden opgevraagd bij de penningmeester (ansdeoude@gmail.com)

3.       als er leden zijn die over onderstaande informatie vragen hebben, of die vragen hebben voor de rondvraag, dan kunnen ze die richten aan de secretaris (info@the-flying-boules.nl). Wij zullen dan de antwoorden aan iedereen mailen.

Punten van de ALV

LEDENBESTAND

Opgezegd: Joke Lont, Tonny Haakman, Sander Doeser, Kees van de Berg.
Nieuwe leden: Els van den Hoek, Will Oosting, Piet Schilder, Ton Stoll, Cees v.d. Vlies, Arie v.d. Winden.

De vereniging telt nu 52 leden.

FINANCIEEL JAARVERSLAG

Positief resultaat € 475,59 (met dank aan de Rabobank).

VASTSTELLEN CONTRIBUTIE

Voorstel: blijft ongewijzigd € 72,50 (€ 50,– voor de club en € 22,50 bondscontributie).

VERSLAG KASCOMMISSIE

De boekhouding is nog niet gecontroleerd i.v.m. de corona-regels.

BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE

Nog niet geregeld. Als iemand zich hiertoe geroepen voelt, horen wij dat graag.

BESTUURSVERKIEZING

Minke van der Ploeg (secretaris) en Jaap Rebel (Accommodatiecommissie) zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor beide bestuursleden te herbenoemen.

ACTIVITEITEN

·         Activiteitenprogramma 2021 staat op de website. Wordt uitgevoerd zodra de Corona-regels dit toelaten.
Zomeravondcompetitie wordt weer uitgevoerd zoals in 2020, dus met periodes en periodekampioenen, en aan het eind een tête-á-tête-toernooi van de periodekampioenen.

·         Euro-competitie is dit jaar (nog) niet gepland.

·         Jaarlijkse wedstrijd tegen Skarboule Joure gaat niet meer door. Joure heeft hier geen behoefte meer aan.

·         We doen niet mee aan de NPC (de andere verenigingen willen nog steeds twee ontmoetingen (zes partijen) op één dag, en dat is voor ons niet acceptabel).

·         Als de Winter Triplette Competitie weer van start gaat, doen we mee met twee teams.